Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatně poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Činnost našeho ŠPP zajišťuje školní metodik prevence a ředitelka školy.

JménoPoziceČinnosti
Kateřina Mazalová
mazalova@zshuzova.cz
školní metodik prevenceprevence a řešení rizikového chování, péče o žáky s poruchami chování
Mgr. et Mgr. Dagmar Bojanovská Havelková
reditelna@zshuzova.cz
výchovný poradce, školní speciální pedagogpéče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o žáky nadané, ohrožené školním neúspěchem a sociálně znevýhodněné, metodická podpora, řešení závažnějších případů

Konzultace pro žáky a jejich zákonné zástupce

Konzultace lze domluvit individuálně telefonicky nebo osobně.

Poradenské služby jsou zaměřené na
• poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
• sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
• prevenci školní neúspěšnosti,
• podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
• podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
• průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole
• včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
• předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
• průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
• metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
• spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
• spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Právní podpora
Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Kvalifikační standardy jednotlivých poradenských pracovníků školy jsou specifikovány Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Užitečné odkazy
Středisko výchovné péče Olomouc – http://www.dduolomouc.cz/
PPP a SPC Olomouckého kraje – https://pppaspc-ok.cz/
Středisko sociální prevence Olomouc – https://www.ssp-ol.cz/
Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In – https://www.dropin.cz/
Primární a sekundární prevence – https://www.prevcentrum.cz/

Náplň práce školního speciálního pedagoga
Náplň práce metodika prevence
Náplň práce výchovného poradce