Historie školy

První zmínka o založení zdejší školy pochází z roku 1877. Tehdejší řídící učitel pan Otakar Sedláček, který přišel do Huzové z Nového Hrozenkova a zahájil školní rok 1945/46, to určitě neměl snadné. Budova i veškerý inventář byly v hrozném stavu. Vyučovat se tedy muselo v obecním hostinci, kde se v tmavé a vlhké místnosti tísnilo přes 50 žáků, a to až do zahájení dalšího školního roku. Pan Sedláček působil v Huzové do února 1948, kdy byl tzv. vyvázán ze stavu učitelstva tehdejšího školního okresu Šternberk a přeložen do školního okresu Uherského Hradiště.

Správa školy pak byla protokolárně předána paní učitelce Anežce Tvarůžkové, následně pak hned od 22. března 1948 panu Jaroslavu Kelnarovi. Nový školní rok, rok 1948/49, zahájila paní Anežka Tvarůžková, která se opět stala ředitelkou školy. Bohužel jen do 17. září, kdy těžce onemocněla a byla přeložena na svůj domovský okres Valašské Meziříčí. Ředitelem školy se stal pan Jan Sigmund. Tak jako byla 50. léta „bohatá“ na politické změny, tak i na zdejší škole docházelo k velmi častému střídání učitelů. Někteří onemocněli a byli přeloženi do míst méně drsných, jiní zase „byli přeloženi“. Pan ředitel Jan Sigmund pracoval na zdejší škole do 30. 6. 1950, kdy byl na vlastní žádost z rodinných důvodů přeložen do Týnečka u Olomouce. A tak školní rok 1950/51 zahajoval nový ředitel, pan Florian Urbánek. Zápisy psané jeho rukou však končí se školním rokem 1956/57. Od následujícího školního roku byl nově jmenovaným ředitelem pan Antonín Seidl, který přišel z Arnoltic. Učil zde i se svou ženou paní Emílií Seidlovou. Školní budova ale ani více jak 10 let po válce nebyla ještě zcela v pořádku. Chyběla výměna oken, oprava vodo i elektroinstalace.

Přichází školní rok 1959/60 a s ním i nový pan ředitel, pan Bohuslav Kubík. Jeho rukou psané zápisy v kronice si můžeme číst až do 30. 6. 1989., neuvěřitelných 30 let! 30 let života spojených s touto školou, s jejími radostmi, ale i problémy. Pan ředitel Kubík odešel ze zdejší školy na ZŠ Jiříkov v červnu 1989, tedy v době, kdy se budova školy na tři roky z důvodu generální opravy uzavřela. Školní rok 1989/90 byl zahájen v budově mateřské školy. Naše škola byla pouze jednotřídní pro děti 1. a 2. ročníku, ředitelkou byla Mgr. Yvona Vláčilová, která k 30. 6. 1990 odešla na mateřskou dovolenou. Zastupující ředitelkou byla paní Eva Absolonová.

Do zdejší budovy jsme se vrátili ve školním roce 1992/93, a to již opět jako dvojtřídní škola. Na postu ředitelky školy vystřídala ve školním roce 1995/96 paní Absolonovou, která odešla do důchodu, paní Zdeňka Stejskalová a od školního roku 1996/97 zde pracovala jako ředitelka školy Mgr. Yvona Vláčilová, která školu úspěšně vedla až do svého odchodu do starobního důchodu. Od 1. 8. 2020 je ředitelkou školy jmenována Mgr. et Mgr. Dagmar Bojanovská Havelková, která do té doby pracovala jako učitelka v MŠ a ZŠ a následně jako speciální pedagog v Ostravě.