Současnost

Naše malotřídní škola je tvořena 1. – 4. ročníkem základní školy a je školou rodinného typu. Základní škola je spojená s mateřskou školou nejen organizačně, ale celou koncepcí vzdělávacího procesu. Žáci čtyř ročníků jsou rozděleni do dvou tříd. Ročníky spojujeme podle počtu žáků v daném školním roce. Součástí školy je také školní jídelna – výdejna a jedno oddělení školní družiny.

Základní škola, mateřská škola i školní jídelna – výdejna jsou umístěny v jedné školní budově, která stojí ve středu obce a je obklopená krásnou přírodou podhůří Hrubého Jeseníku. V přízemí jsou školní jídelna – výdejna, šatny a tělocvična, v prvním poschodí je mateřská škola a oddělení školní družiny. Třídy základní školy jsou umístěny ve druhém patře.

Ve škole funguje také množství zájmových útvarů, které jsou vedeny učitelkami školy. Kroužky každoročně vychází ze zájmů žáků. Škola poskytuje těmto zájmovým útvarům prostorové i materiální zázemí.

V základní škole pracují celkem tři pedagogové – dvě učitelky a vychovatelka, která má rovněž i částečný úvazek jako učitelka základní školy. V mateřské škole pracují dvě učitelky.

Předností naší školy je nízký počet dětí, rodinné prostředí, dostatečný prostor pro učení i hru, široké spektrum poradenských služeb.


Cílem naší školy je:
– zajistit klidnou a bezpečnou atmosféru, vytvořit takové prostředí, aby každý jednotlivý žák mohl co nejlépe poznat své schopnosti a následně je mohl a uměl rozvinout
– umět rozvíjet dítě mladšího školního věku, u kterého se teprve vytváří celoživotní cíl a postoje
– dbát na dodržování morálních, etických a humánních přístupů
– všímat si u dětí hodnot nejen materiálních, ale umět je vlastním příkladem přesvědčit i o hodnotách jako přátelství, spravedlnost, tolerance, laskavost, vědění 
– umožnit žákům nadaným a mimořádně nadaným získat nadstandardní vědomosti a dovednosti 
– vzdělávat děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zajistit jim potřebná podpůrná opatření a péči na nejvyšší profesionální úrovni
– umožnit žákům znát nejen svá práva, ale i povinnosti
– umět vyjádřit, zdůvodnit a obhájit své názory
– umět přijímat zodpovědnost za sebe, za druhé i za životní prostředí
– umožňovat dětem využívat různé učební styly
– vychovávat především vlastním příkladem